با کلیک بر روی لینکهای زیر می توانید یک سری جزوات بسیار خوب ترمودینامیک 1 و 2 را دانلود نمائید.

دانلود جزوه بسیار مفید ترمودینامیک - فصل ششم: مخلوط ها و محلول ها

دانلود جزوه بسیار مفید ترمودینامیک - فصل پنجم: انواع سیکلهای توان

دانلود جزوه بسیار مفید ترمودینامیک - فصل چهارم: قانون دوم ترمودینامیک

دانلود جزوه بسیار مفید ترمودینامیک - فصل سوم: قانون اول ترمودینامیک

دانلود جزوه بسیار مفید ترمودینامیک - فصل دوم: فرآیندهای ترمودینامیکی

دانلود جزوه بسیار مفید ترمودینامیک - فصل اول: مباحث مقدماتی ترمودینامیک

دانلود خلاصه جزوه درس ترمودینامیک 1

دانلود جزوه ترمودینامیک

دانلود فیزیک پایه: ترمودینامیک

دانلود جزوه ترموديناميك

 


برچسب‌ها: دانلود جزوه ترمودینامیک, دانلود جزوه ترمودینامیک 1, دانلود جزوه ترمودینامیک 2, دانلود جزوه ترمودینامیک مهندسی مکانیک, دانلود جزوات مهندسی مکانیک
+ نوشته شده توسط محمدی در دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 22:27 |
به منظور دانلود جزوات دبیرستان و دانشگاه و نمونه سوال امتحانی و ... به بخش دانلود وب سایت ایران مدرس (لینک زیر) مراجعه نمائید

 http://www.iranmodares.com/download-index.php


برچسب‌ها: دانلود جزوه, دانلود رایگان جزوه, دانلود جزوه دبیرستان, دانلود جزوه دانشگاه, دانلود رایگان جزوات عالی
+ نوشته شده توسط محمدی در چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 19:47 |
به منظور دانلود خلاصه جزوه درس طراحی اجزا روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=172

شامل مباحث: بررسی روند طراحی فنرهاي فشاري که تحت بارگذاري استاتیکی قرار دارند با استفاده از مرجع (طراحی اجزا - شیگلی),استفاده عملی آن براي یک فنر موجود
در این خلاصه جزوه روند طراحی فنرهاي فشاري که تحت بارگذاري استاتیکی قرار دارند با استفاده از مرجع (طراحی اجزا - شیگلی) ارائه شده و در پایان استفاده عملی آن براي یک فنر موجود نشان داده شده است.

بخشی از جزوه:
در روند طراحی دو راه همواره پیش روي طراح می باشد.
-1 ابتدا جنس را انتخاب کند و سپس روند طراحی را ادامه دهد.
-2 ابتدا مقاومت کششی نهایی دلخواهی را انتخاب کند و سپس روند طراحی را ادامه دهد و بعد از اتمام
محاسبات جنس مناسب را برگزیند.
روش دوم از لحاظ طراحی آسانتر می باشد. بنابراین در اینجا براي طراحی فنر از روش دوم استفاده میشود.
اولین تصمیمی که یک طراح باید اتخاذ کند، تصمیم در مورد نوع انتهاي فنر مورد استفاده است. براي
فنرهاي فشاري چهار نوع انتهاي فنر وجود دارد. انتهاي بسته- سنگ خورده و بسته- سنگ نخورده متداول ترین انوع انتهاي فنر فشاري میباشند. در جدول 1 خصوصیات هندسی فنرهاي فشاري با انتهاهاي مختلف آمده است.
مسئله مهم در طراحی فنرها تضمین عملکرد خطی آن میباشد. فنر در دو حالت میتواند عملکرد غیر
خطی پیدا کند. یکی اینکه در اثر بارگذاري خستگی به مرور زمان سختی آن تغییر کند که فعلا مورد بحث ما در این قسمت نیست. در حالت دوم فشرده شدن بیش از اندازه فنر، باعث تماس حلقه هاي آن با هم شده و عملکرد فنر را غیر خطی میکند. براي جلوگیري از تماس حلقه هاي فنر با هم در طول عملکرد آن، باید ماکزیمم نیرویی که به آن وارد می شود را محاسبه نموده و بررسی کرد که آیا فشردگی که این نیرو بوجود می آورد باعث این تماس می شود ...

پاراگراف آخر جزوه:
3 بدست خواهد آمد. به / برابر 67 C اگر این روند به همین ترتیب ادامه پیدا کند در نهایت مقدار
50 میلیمتر و / 3 همگرا خواهد شد. سپس مقدار قطر متوسط حلقه فنر برابر 6412 / به مقدار 67 C عبارت دیگر
2 بدست می آید. بقیه پارامترهاي بدست آمده / با استفاده از رابطه ( 10 ) تعداد حلقه هاي فعال فنر برابر 7577
در این تحلیل در ردیف 8 جدول ( 5) آمده اند. با دقت در مقادیر بدست آمده دیگر، در جدول ( 5) مشاهده می
1) و همچنین / 1 فرض کنیم (یعنی برابر 1 / شود که اگر ضریب اطمینان استاتیکی را کمی کمتر از مقدار مجاز 2
فرض شود که عملیات پیش تاب بر روي فنر انجام نشده باشد، در آن صورت با فرض مقاومت نهایی کششی
1250 مگا پاسکال نیز جواب ها تطابق خوبی با مقادیر مربوط به فنر موجود دارند (ردیف 15 جدول ( 5)). یک
حالت دیگر نیز که با ابعاد مربوط به فنر موجود تطابق دارد حالتی است که مقاومت کششی نهایی برابر 1360
1 فرض شود (ردیف 19 جدول ( 5)). به دلیل اینکه فنر موجود / مگاپاسکال و ضریب اطمینان استاتیکی برابر 2
براي بارگذاري خستگی نیز طراحی شده است در نتیجه نمی توانیم عملیات پیش تاب را بر روي آن انجام دهیم
1 باشد. با توجه به توضیحات داده شده / و طبق رابطه ( 12 ) ضریب اطمینان استاتیکی نمی تواند کوچکتر از 2 1، تعداد حلقه هاي / تنها حالت مناسب به ازاي مقاومت نهایی کششی 1360 مگا پاسکال، ضریب اطمینان 2 74 میلیمتر است. البته توجه شود که / 50 میلیمتر و طول آزاد فنر 52 / 2، قطر متوسط حلقه فنر 31 / فعال 81 این کمترین مقدار براي طول آزاد میباشد.


برچسب‌ها: دانلود خلاصه جزوه درس طراحی اجزا, جزوه درس طراحی اجزاء, جزوه رایگان جزوه طراحی اجزاء, جزوه درس طراحی اجزای مهندسی, جزوه آموزش طراحی اجزاء
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 13:50 |
به منظور دانلود خلاصه جزوه درس مکانیک سیالات روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=130

شامل مباحث: نیروی وارده توسط مایعات, نیروی وارد بر سطوح قائم, مایل و منحنی, نیروهای شناوری, بررسی چند تست

خلاصه ای از جزوه:
نیروهاي وارده توسط مایعات
در این بخش ابتدا نیروي وارد بر صفحات مسطح مورد بررسی قرار میگیرند و در ادامه نیروهاي وارد بر سطوح منحنی وار. در رابطه با صفحات مسطح نیز به ترتیب سطوح افقی، سطوح قائم و سطوح مایل را بررسی خواهیم کرد.

مرکز فشار: به محل اثر نیروهاي هیدرواستاتیکی مرکز فشار گفته میشود. در واقع مرکز فشار نقطهاي است که فرض میشود برآیند تمام جز نیروها که از طرف ذرات سیال به صفحه وارد میشوند، به آن نقطه وارد میشود.
قانون سطوح هم فشار: طبق این قانون نقاطی از سیال که نسبت به سطح آزاد آن داراي عمق یکسانی هستند، فشار یکسانی دارند. بنابراین در رابطه با شکل 4 داریم ...

فشار مطلق: فشار مطلق فشاري است که نسبت به مبناي صفر (خلاء) سنجیده میشود و مقدار واقعی فشار را در نقطه اي نمایش میدهد...
فشار نسبی: در فشار نسبی، مبداء سنجشفشار دیگر مبناي صفر یا خلاء نبوده و فشار نسبت به فشار مبداء دیگري سنجیده میشود. این فشار مبداء میتواند فشار محیط باشد...
براي اندازه گیري فشار مطلق از بارومتر و براي اندازه گیري فشار نسبی از مانومتر استفاده میشود...
نیروي وارد بر سطوح قائم: نیروي فشاري وارد بر یک طرف صفحه قائم در داخل سیال از رابطه زیر بدست می آید ...

در بررسی نیروي هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح افقی مشاهده شد که محل اثر نیروي هیدرواستاتیکی (مرکز فشار) همان مرکز سطح بود و این دو بر هم منطبق بودند. ولی در رابطه با سطوح قائم باید گفت که مرکز فشار همواره پایینتر از مرکز
سطح قرار دارد. بنابراین باید توجه کرد که :
در سطوح قائم، مقدار نیروي وارد بر سطح با استفاده از مرکز سطح و ارتفاع آن از سطح آزاد سیال بدست میآید ولی مرکز فشار (جایی که نیرو به سطح وارد میشود) بر مرکز سطح منطبق نیست و همیشه پایینتر از آن قرار دارد...
سطوح مایل: نیروي فشاري وارد بر یک طرف صفحه مایل (مورب) در داخل سیال به صورت زیر محاسبه می شود ...
نیروي بدست آمده از روابط بالا همواره بر صفحه عمود بوده و بر مرکز فشار سطح وارد میشود. مرکز فشار همواره پایینتر از مرکز سطح صفحه خواهد بود ...
نحوه محاسبه محل مرکز فشار براي سطوح قائم ومایل ...
نیروهاي وارد بر سطوح منحنی
در رابطه با سطوح منحنی، مستقیما نمیتوان نیروهاي وارد بر آنها را بدست آورد، بلکه با بدست آوردن مولفه هاي افقی و قائم
نیروهاي مزبور، و در نهایت با جمع برداري آنها نیروي کل را بدست میآوریم. نحوه بدست آوردن مولفه هاي نیروي ذکر شده در زیر آمده است...
الف- مولفه افقی نیروي وارد بر سطوح منحنی
ب- مولفه قائم نیروي وارد بر سطوح منحنی

نیروهای شناوری: علت اینکه چوب در آب شناور میماند و یا جسمی در مایع وزنش کمتر از وزن جسم در هوا است بستگی به نیروهاي شناوري
که بر جسم وارد میشود دارد. نیروي شناوري همان برآیند نیروهایی است که از طرف بالا و پایین از سیال به جسمی که غوطه ور یا نیمه غوطه ور است وارد میگردد. در رابطه با نیروهاي شناوري قوانین ارشمیدس به صورت زیر بیان میشوند ...
پایداري اجسام شناور: پایداري اجسام شناور مانند کشتیها، قایقها و غیره بستگی به ممان چرخشی تولید شده بین وزن جسم و نیروي شناوري دارد. براي تعادل پایدار، این دو نیرو باید برابر و در خلاف جهت هم وارد گردند...
علاوه بر دو حالت بالا یک حالت سومی وجود دارد که به آن تعادل خنثی میگوئیم و آن هنگامی است که با ایجاد تغییر شکل دورانی در جسم، جسم به حالت اول


برچسب‌ها: دانلود خلاصه جزوه درس مکانیک سیالات, دانلود جزوه مکانیک سیالات, دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات, جزوه آموزشی سیالات, جزوه درس مکانیک سیالات
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 13:47 |
به منظور دانلود خلاصه جزوه درس استاتیک روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=3

شامل مباحث : تعاریف اولیه, کمیت های اسکالر و برداری, بردارها, قوانین نیوتن

خلاصه ای از جزوه:
مکانیک علمی است که تاثیر نیروها بر اجسام را بررسی میکند و مهمترین نقش را در تحلیلهاي
مهندسی دارد. مکانیک به دو قسمت اصلی تقسیم میشود: استاتیک و دینامیک. استاتیک تعادل اجسام را تحت تاثیر نیروهاي خارجی بررسی میکند. دینامیک حرکت اجسام را مورد بحث قرار میدهد. در این بخش مباحث مرتبط با استاتیک مطرح خواهد شد.

تعاریف اولیه
نیرو، عاملی است که میخواهد جسم را در جهت تاثیر حرکت خود به حرکت درآورد.
ذره، جسمی است که ابعاد آن ناچیز است.
جسم صلب، جسمی است که تغییر شکل آن (تحت تاثیر نیروهاي خارجی) ناچیز است.

کمیتهاي اسکالر و کمیتهاي برداري
در مکانیک دو نوع کمیت به کار می رود: کمیتهاي اسکالر و کمیتهاي برداري.
کمیتهاي اسکالر، کمیتهایی هستند که فقط با اندازه مشخص میشوند. زمان، حجم و چگالی، از
جمله کمیتهاي اسکالر هستند.
کمیتهاي برداري، کمیتهایی هستند که جهت و اندازه دارند و از قانون جمع متوازي الاضلاع پیروي
میکنند. سرعت، شتاب و نیرو از جمله کمیتهاي برداري هستند.

بردارها
همانطور که گفته شد، یک بردار براي اینکه کاملا مشخص شود اندازه و جهت آن هر دو باید مشخص
گردد. جهت را نسبت به یک راستاي مرجع در نظر می گیریم.
تجزیه بردارها: در تجزیه بردارها یک بردار را به مولفه هایش تجزیه میکنیم

ضرب بردارها
در رابطه با بردارها دو نوع ضرب کاربرد دارد: ضرب اسکالر (ضرب نقطه اي یا داخلی) و ضرب برداري
(خارجی).
ضرب داخلی: حاصلضرب داخلی دو بردار یک عدد یا اسکالر است ....
ضرب خارجی: حاصلضرب خارجی دو بردار یک بردار است و اندازه بردار حاصلضرب ...
براي تعیین جهت بردار حاصلضرب از قاعده دست راست استفاده میشود. به این معنی که ...

قوانین نیوتن
نیوتن، اولین شخصی بود که قوانین حرکت یک ذره را بیان کرد. در زیر این قوانین به صورتی که امروزه
بیان میشوند، ارائه شده است:
قانون اول. اگر مجموع برداري نیروهاي وارد بر یک ذره صفر باشد، آن ذره ساکن میماند، یا با سرعت
یکنواخت در امتداد یک خط راست حرکت میکند.
قانون دوم. شتاب حرکت یک ذره متحرك، با مجوع برداري نیروهاي وارد بر آن ذره متناسب است. رابطه آن ...
قانون سوم نیوتن. نیروهاي کنش- واکنش بین اجسام بر هم کنشی، در خلاف جهت هم بوده و داراي اندازه و امتداد یکسان هستند.

قانون جاذبه عمومی نیوتن
طبق این قانون هرگاه دو ذره در فاصله معینی از یکدیگر قرار داشته باشند، بر همدیگر نیرویی وارد می
کنند که متناسب با جرم آنهاست و با فاصله آنها از یکدیگر، نسبت عکس دارد. نیروي مزبور از رابطه زیر
بدست می آید ...

نیرو
همانطور که در بخشهاي قبلی نیز اشاره شد، نیرو را به صورت تاثیر یک جسم بر جسم دیگر و یا کنشی
که میخواهد جسمی را با شتاب به حرکت در آورد، تعریف کرد. نیرو یک کمیت برداري است ....

نیروها به دو گروه تقسیم میشوند: نیروهاي تماسی و نیروهاي حجمی. نیروهاي تماسی بر اثر تماس
مستقیم به وجود می آید، مانند نیرویی که از تکیه گاه یک جسم بر آن وارد میشود. نیروي حجمی بر اثر یک میدان نیرو (مانند میدان گرانشی) به وجود می آید.


برچسب‌ها: دانلود خلاصه جزوه درس استاتیک, دانلود جزوه استاتیک, دانلود جزوه رایگان استاتیک, دانلود جزوه آموزشی استاتیک, جزوه استاتیک
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 13:44 |
به منظور دانلود جزوه کاملا تشریحی دینامیک روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=226

مثالهای ارائه شده در این جزوه به صورت کاملا تشریحی توضیح داده شده اند.

خلاصه ای از جزوه:

در این جزوه سعی شده است تا از طریق بررسی مثال هایی نحوه برخورد با مسائل دینامیک آموزش داده شود.

مقدمه- چطوری دینامیک بخوونم؟
برای یاد گرفتن و پاس کردن درس دینامیک نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
1- سعی کنید در تمامی کلاسهای درس به صورت فعال حضور داشته باشید و حتما مطالب هر جلسه را قبل از جلسه بعد مرور کنید. در غیر اینصورت نمی توانید مطالب را دنبال کنید و حضورتان در کلاس در جلسات بعدی فایده ی چندانی نخواهد داشت.
2- تمرینهایی که در کلاس حل می شود را خودتان یکبار دیگر حل کنید.
3- توجه کنید که در درس دینامیک بعد از یادگیری مطالب، مهمترین کار حل تمرین است. مسائل نمونه و تمریناتی که استاد تعیین می کند را حتما حل کنید. تا وقتی که خودتان تمرین حل نکنید نمی توانید از پس امتحان برآیید.
به منظور بررسی نحوه حل مسائل مربوط به سینماتیک ذرات (فصل دوم دینامیک مریام) مثالهای زیر را مطالعه نمایید

مثال 1- سرعت ذره ای توسط رابطه .... بیان شده که در آن، ... بر حسب متر بر ثانیه و ... بر حسب ثانیه است. مقدار سرعت هنگامی که a (شتاب) صفر می باشد را تعیین کنید.
حل: در این مثال سرعت به صورت تابعی از زمان بیان شده است و با استفاده از معادله ارائه شده می توان سرعت ذره را در هر زمان دلخواهی بدست آورد. در چنین مسائلی که سرعت به صورت تابعی از زمان داده شده، با مشتق گیری از تابع داده شده برای سرعت می توان معادله شتاب بر حسب زمان را بدست آورد. برای این مثال داریم ...
...
حال که تابع شتاب بر حسب زمان بدست آمد، می توانیم زمانی که در آن شتاب صفر شده است ) را بدست بیاوریم. برای بدست آوردن زمانی که در آن شتاب صفر شده، در معادله مربوط به شتاب )، مقدار a را برابر صفر قرار می دهیم. بنابراین داریم ...


برچسب‌ها: دانلود جزوه کاملا تشریحی دینامیک, دانلود جزوه دینامیک, دانلود جزوه رایگان دینامیک, دانلود جزوه آموزشی دینامیک, جزوه دینامیک مریام
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 13:42 |
به منظور دانلود خلاصه جزوه آموزشی استاتیک روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=19


برچسب‌ها: دانلود خلاصه جزوه آموزشی استاتیک, دانلود رایگان جزوه استاتیک, دانلود جزوه استاتیک, جزوه آموزشی استاتیک, دانلود جزوه خلاصه شده استاتیک
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 12:46 |
به منظور دانلود جزوه آموزشی مقاومت مصالح 2 روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=86

 


برچسب‌ها: دانلود جزوه آموزشی مقاومت مصالح 2, دانلود جزوه مقاومت مصالح, دانلود رایگان جزوه مقاومت مصالح, دانلود جزوه مقاومت, جزوه مقاومت مصالح 2
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 12:43 |
به منظور دانلود خلاصه جزوه معادلات دیفرانسیل روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=1169


برچسب‌ها: دانلود خلاصه جزوه معادلات دیفرانسیل, دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل, دانلود جزوه رایگان معادلات دیفرانسیل, جزوه معادلات, دانلود جزوه آموزشی معادلات دیفرانسیل
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 12:40 |
به منظور دانلود جزوه دینامیک پارسه روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=235


برچسب‌ها: دانلود جزوه دینامیک پارسه, دانلود رایگان جزوه دینامیک پارسه, جزوه دینامیک پارسه, دانلود جزوه درس دینامیک, دانلود جزوه دینامیک
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:38 |
به منظور دانلود جزوه درسی مکانیک سیالات(فصل3_ هیدرو استاتیک) روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=138

برای نمونه جزوه فصل 3 قرار داده شد... در صورت نیاز سایر فصول به khadem.m16@gmail.com میل بزنید


برچسب‌ها: دانلود جزوه درسی مکانیک سیالات, دانلود جزوه مکانیک سیالات, جزوه سیالات بخش هیدرو استاتیک, دانلود جزوه رایگان سیالات, جزوه درس مکانیک سیالات
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:35 |
به منظور دانلود جزوه مقاومت مصالح (بخش اول) روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=88

برای دریافت بخش دوم به آدرس  mehdi.k.n.r16@gmail.com ایمیل بزنید.


برچسب‌ها: دانلود جزوه مقاومت مصالح, دانلود جزوه رایگان مقاومت مصالح, دانلود جزوه مقاومت, جزوه رایگان مقاومت, دانلود جزوه کامل مقاومت مصالح
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:30 |
به منظور دانلود جزوه درسی استاتیک که شمال تمامی سرفصلها است روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=20


برچسب‌ها: دانلود جزوه درسی استاتیک, دانلود جزوه درس استاتیک, دانلود جزوه استاتیک, دانلود رایگان جزوه استاتیک, جزوه کامل درس استاتیک
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:27 |
به منظور دانلود جزوه درس معادلات دیفرانسیل روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=1173

جزوه معادلات دیفرانسیل ارائه شده شامل مباحث زیر است:

--- معادله دیفرانسیل مرتبه اول
--- ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها
--- معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن
--- معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن
--- دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد
--- معادله دیفرانسیل کامل
--- عامل انتگرال ساز
--- معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن
--- معادله دیفرانسیل مرتبه دوم
--- معادله دیفرانسیل حالت خاص فاقد x یا y
--- معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن
--- معادله دیفرانسیل کوشی اویلر
--- معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم غیر همگن (تغییر متغیر)
--- روش ضرایب ثابت برای حل معادله دیفرانسیل (ضرایب نامعین)
--- حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها
--- سری توانی
--- نقاط معمولی و منفرد و جواب های سری معادلات دیفرانسیل
--- نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم
--- حالتی که معادله شاخص دارای ریشه های برابر است
--- توابع بسل و خواص آن
--- دستگاه معادلات دیفرانسیل
--- تبدیلات لاپلاس
--- تبدیل لاپلاس
--- خواص تبدیل لاپلاس
--- معکوس تبدیل لاپلاس
--- حل معادله دیفرانسیل به روش لاپلاس
--- تبدیل لاپلاس برخی توابع


برچسب‌ها: دانلود جزوه درس معادلات دیفرانسیل, دانلود رایگان جزوه معادلات دیفرانسیل, جزوه خلاصه شده معادلات دیفرانسیل, جزوه کامل درس معادلات دیفرانسیل, دانلود جزوه جذاب معادلات دیفرانسیل
+ نوشته شده توسط محمدی در چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:11 |
به منظور دانلود رایگان جزوه آموزشی درس کنترل روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=294

جزوه کنترل مزبور شامل مباحث زیر است:

مباحث ارائه شده در جزوه:
--- سیستم کنترل حلقه بسته
--- خصوصیات سیستم کنترل حلقه باز
--- خصوصیات سیستم کنترل حلقه بسته
--- صفرها و قطب های سیستم
--- تست کنکور از بحث صفرها و قطب های سیستم
--- تست کنکور از بحث سیستم مدار باز
--- تست کنکور از بحث قطبهای سیستم حلقه بسته
--- مدلسازی سیستم های دینامیکی
--- مشخصات یک سیستم کنترلی
--- تابع تبدیل
--- مدلسازی سیستم های الکتریکی: مقاومت، خازن، سلف
--- حل مثال از بحث تابع تبدیل سیستم الکتریکی
--- روش امپدانس الکتریکی
--- تست کنکور از بحث تابع تبدیل سیستم الکتریکی
--- مدلسازی سیستم های مکانیکی: جرم، فنر و ...
کلمات کلیدی: جزوه آموزشی درس کنترل، جزوه خلاصه شده درس کنترل، جزوه کنترل رشته مهندسی مکانیک


برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوه آموزشی درس کنترل, دانلود جزوه آموزشی درس کنترل, جزوه آموزشی درس کنترل, دانلود رایگان جزوه کنترل, دانلود جزوه کنترل مهندسی
+ نوشته شده توسط محمدی در چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:8 |
به منظور دانلود جزوه درس ارتعاشات روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=216

جزوه مزبور شامل مباحث زیر است:

شامل تمامی سرفصل های درس ارتعاشات رشته مهندسی مکانیک

جزوه درسی پاسه + جزوه دست نویس نیز موجود است

مباحث ارائه شده:
--- حل مثال از بحث تعداد درجات آزادی سیستم
--- اجزای یک سیستم ارتعاشی
--- ارتعاشات آزاد
--- ارتعاشات اجباری
--- معادلات حرکت
--- معادلات نیوتن - اولر
--- روش انرژی
--- روش لاگرانژ
--- روش همیلتون
--- حل مثال با روش قانون دوم نیوتن
--- نمایش توابع هارمونیک به صورت فازوری
--- جمع توابع هارمونیک
--- حل مثال از بحث توابع هارمونیک
--- ارتعاشات آزاد
--- تعریف فرکانس طبیعی
--- ارتعاشات طولی
--- ارتعاشات عرضی
--- ارتعاشات پیچشی
--- جرم و ممان اینرسی معادل
--- حل چند مثال از بحث جرم و ممان اینرسی معادل
--- سختی معادل
--- فنرهای خطی
--- فنرهای پیچشی
--- فنرهای موازی
--- فنرهای سری
--- میرایی معادل
--- دمپرهای موازی
--- دمپرهای سری
--- حل مثال از بحث ممان اینرسی معادل و بدست آوردن فرکانس طبیعی
--- ارتعاشات آزاد سیستم های بدون میرایی
--- معادله حرکت و فرکانس طبیعی سیستم
--- حل مثال از بحث بدست آوردن فرکانس طبیعی
کلمات کلیدی: جزوه درس ارتعاشات، جزوه خلاصه شده ارتعاشات، جزوه بحث فرکانس طبیعی در ارتعاشات


برچسب‌ها: دانلود جزوه درس ارتعاشات, دانلود رایگان جزوه درس ارتعاشات, دانلود جزوه درس ارتعاشات مکانیکی, دانلود جزوه درس ارتعاشات مهندسی مکانیک, جزوه رایگان ارتعاشات مهندسی
+ نوشته شده توسط محمدی در چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:5 |
به منظور دانلود جزوه خلاصه شده درس استاتیک روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=47

جزوه مزبور شامل مباحث زیر است:

دربرگیرنده تمامی سرفصل های مصوب درس استاتیک

مباحث ارائه شده در جزوه:
--- اصول ایستایی
--- مفاهیم پایه ای و بنیادی (فضا، زمان و ...)
--- کمیت های عددی و برداری
--- قانون متوازی الاضلاع برای جمع بردارها
--- اصل قابلیت انتقال
--- نحوه نمایش یک کمیت برداری
--- قوانین نیوتن (قانون اول، دوم و سوم نیوتن)
--- سیستمهای یکاها
--- پیشوند واحد
--- فرمول بدست آوردن اندازه برآیند دو بردار
--- مثال از بحث جمع بردارها
--- نیروها در فضا
--- مثال از بحث نیروها در فضا
--- اجسام صلب و انواع نیروهای وارد بر آن
--- ضرب بردارها (انواع ضرب)
--- ضرب خارجی و داخلی
--- تعیین زاویه بین دو بردار
--- حل مثال از بحث بدست آوردن زاویه بین دو بردار
کلمات کلیدی: جزوه خلاصه شده درس استاتیک، جزوه استاتیک


برچسب‌ها: دانلود جزوه خلاصه شده درس استاتیک, جزوه درس استاتیک, جزوه خلاصه شده استاتیک, دانلود جزوه رایگان استاتیک, دانلود جزوه ایستایی
+ نوشته شده توسط محمدی در چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:2 |
به منظور دانلود خلاصه جزوه ریاضی یک دانشگاه که شامل مباحث زیر است بر روی لینک داده شده کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=4158

مباحث ارائه شده در دانلود خلاصه جزوه ریاضی یک دانشگاه:

خلاصه جزوه ریاضی یک به زبان انگلیسی شامل مباحث زیر:
-- انتگرال ریمان (The Riemann Integral)
-- اثبات قضیه ریمان در قالب یک مثال
-- تمرینات بیشتر از قضیه انتگرال ریمان
-- قضیه Baby Fubini (بیان قضیه و اثبات آن)
-- قضیه پایه ای حساب (The Fundamental Theorem of Calculus)
-- نامساوی مقدار میانگین (Mean Value Inequality)
-- Equality of Mixed Partial Derivatives
-- چند تمرین از بحث های ارائه شده
---- کلمات کلیدی: خلاصه جزوه ریاضی 1 دانشگاه، جزوه ریاضی عمومی دانشگاه، جزوه ریاضی به زبان انگلیسی، ریاضی سال اول دانشگاه، خلاصه ای از جزوه ریاضی


برچسب‌ها: دانلود خلاصه جزوه ریاضی یک, خلاصه جزوه ریاضی 1 دانشگاه, جزوه ریاضی عمومی دانشگاه, جزوه ریاضی دانشگاه, خلاصه ای از جزوه ریاضی
+ نوشته شده توسط محمدی در چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 10:56 |
به منظور دانلود جزوه درس معادلات دیفرانسیل که شامل مباحث تخصصی معادلات دیفرانسیل است، روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=1161


برچسب‌ها: دانلود جزوه درس معادلات دیفرانسیل, دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل, دانلود رایگان جزوه معادلات دیفرانسیل, جزوه معادلات دیفرانسیل, جزوه خلاصه شده معادلات دیفرانسیل
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه نهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 23:22 |
به منظور دانلود جزوه ساختمان داده ها که شامل مباحث تخصصی درس ساختمان داده ها (مهندسی کامپیوتر) است، روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=538


برچسب‌ها: دانلود جزوه ساختمان داده ها, دانلود رایگان جزوه ساختمان داده, جزوه جذاب درس ساختمان داده ها, جزوه ساختمان داده, دانلود جزوه ساختمان داده مهندسی کامپیوتر
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه نهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 23:18 |
به منظور دانلود رایگان جزوه درس پایگاه داده که شامل مباحث تخصصی درس پایگاه داده است، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=532


برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوه درس پایگاه داده, دانلود جزوه درس پایگاه داده, جزوه درس پایگاه داده, خلاصه جزوه درس پایگاه داده, جزوه پایگاه داده مهندسی کامپیوتر
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه نهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 23:15 |
به منظور دانلود رایگان جزوه درس سیستم عامل که شامل مباحث تخصصی درس سیستم عامل است، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=522


برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوه درس سیستم عامل, دانلود جزوه درس سیستم عامل, جزوه درس سیستم عامل, جزوه سیستم عامل, جزوه خلاصه شده درس سیستم عامل
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه نهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 23:11 |
به منظور دانلود جزوه شی گرایی که شامل مباحث تخصصی شی گرایی است، روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=509


برچسب‌ها: دانلود جزوه شی گرایی, جزوه رایگان درس شی گرایی, دانلود جزوه رایگان شی گرایی, جزوه خلاصه شده شی گرایی, دانلود جزوه رایگان
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه نهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 23:9 |
به منظور دانلود جزوه رایگان درس آمار مهندسی که شامل مباحث:

Events and Their Probability -- تعاریف (Definitions)
--- Operations with events
--- Complementation ، Intersection، Union
--- Properties of events
--- احتمال وقوع پیشامدها (Probability of events)
--- احتمالات شرطی (Conditional Probability)

است، روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=4174


برچسب‌ها: دانلود جزوه رایگان درس آمار مهندسی, جزوه آمار مهندسی, جزوه آموزشی درس آمار مهندسی, جزوه رایگان آمار مهندسی, جزوه خلاصه شده آمار مهندسی
+ نوشته شده توسط محمدی در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 22:23 |
به منظور دانلود یک جزوه خلاصه شده ریاضی مهندسی به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=4173

جزوه مزبور شامل مباحث زیر است:

--- خواص سری های لورنت
--- properties of lorent series
--- سینگولاریتی (singularities)
--- نقطه سینگولاریتی نقطه ای است که در آن تابع تحلیلی نیست.
--- نقاط تکین قابل رفع و غیر قابل رفع


برچسب‌ها: دانلود جزوه ریاضی مهندسی, دانلود رایگان جزوه ریاضی مهندسی, جزوه ریاضی مهندسی, جزوه خلاصه شده ریاضی مهندسی, جزوه رایگان ریاضی مهندسی
+ نوشته شده توسط محمدی در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 22:20 |
به منظور دانلود رایگان جزوه درس ژئودزی 2 روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=4161

جزوه مزبور شامل تست هایی از مباحث زیر است:

مباحث ریاضی سیستم های تصویر متشابه، سیستم تصویر UTM، پارامترهای توپوسنتریک، شبکه های ژئودزی دوبعدی، انحنای گوسی، معادله صفحه مماس بر سطح پارامتری، سیستم تصویر هم زاویه (ISOGONAL)، تصحیح آزیموت لاپلاس، سیستم تصویر متشابه (conformal)، انتقال مختصات ژئودزی، سطح مبنای مسطحاتی، معادله ریاضی شاخص تیسوت (tissots idicatrix)، معادله دیفرانسیل خم لوکسدروم (loxodrome curve)، سرشکنی مشاهدات شبکه های ژئودزی، انتقال مختصات از یک دیتوم مسطحاتی، سیستم مختصات CT، سیستم مختصات ماهواره ای GPS، سیستم مختصات نجومی محلی LA، شعاع متوسط گوس، فرمولهای عرض متوسط گوس، تبدیل خم مقطع نرمال به خم ژئودتیک، ارتفاع ژئودزیک، ارتفاع ژئوئید، ارتفاع ارتومتریک،


برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوه درس ژئودزی 2, دانلود جزوه درس ژئودزی 2, جزوه درس ژئودزی 2, جزوه آموزشی درس ژئودزی 2, جزوه همراه با تست درس ژئودزی 2
+ نوشته شده توسط محمدی در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 22:13 |
به منظور دانلود جزوه فوتوگرامتری 1 روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=4160

جزوه مزبور به زبان انگلیسی بوده و شامل مباحث زیر است:

Photogrammetric Products
- Photographic Products
- Photogrammetric Procedures and Instruments
- Film-based Cameras
- Photogrammetric Cameras
- Photographic Processes
- Photographic Material
- فرآیند فوتو گرافیک (Photographic Processes)
- دوربین های دیجیتال (Digital Cameras)
- سنسورهای CCD
- ویژگیهای Aerial Photography
- خواص هندسی Aerial Photography
- المانهای فوتوگرافی تحلیلی
- Photo-Coordinate System
- چرخش نسبی مستقل
- چرخش مستقیم
- چرخش مطلق
- سیستم های اندازه گیری (Measuring Systems)
- Digital PhotogrammetricWorkstations
- Digital Photogrammetry Environment


برچسب‌ها: جزوه فوتوگرامتری 1, جزوه به زبان انگلیسی فوتوگرامتری, جزوه آموزشی فوتوگرامتری, دانلود جزوه فوتوگرامتری 1, دانلود رایگان جزوه فوتوگرامتری 1
+ نوشته شده توسط محمدی در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 22:10 |
به منظور دانلود جزوه ریاضی 1 دانشگاه روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=4158

جزوه مزبور به زبان انگلیسی بوده و شامل مباحث زیر است:

-- انتگرال ریمان (The Riemann Integral)
-- اثبات قضیه ریمان در قالب یک مثال
-- تمرینات بیشتر از قضیه انتگرال ریمان
-- قضیه Baby Fubini (بیان قضیه و اثبات آن)
-- قضیه پایه ای حساب (The Fundamental Theorem of Calculus)
-- نامساوی مقدار میانگین (Mean Value Inequality)
-- Equality of Mixed Partial Derivatives
-- چند تمرین از بحث های ارائه شده


برچسب‌ها: خلاصه جزوه ریاضی 1 دانشگاه, جزوه ریاضی عمومی دانشگاه, جزوه ریاضی به زبان انگلیسی, جزوه رایگان ریاضی سال اول دانشگاه, خلاصه ای از جزوه ریاضی
+ نوشته شده توسط محمدی در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 22:5 |
به منظور دانلود جزوه رایگان معادلات دیفرانسیل روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=1192

جزوه مزبور شامل مباحث زیر است:

--- معادله دیفرانسیل مرتبه اول
--- ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها
--- معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن
--- معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن
--- دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد
--- معادله دیفرانسیل کامل
--- عامل انتگرال ساز
--- معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن
--- معادله دیفرانسیل مرتبه دوم
--- معادله دیفرانسیل حالت خاص فاقد x یا y
--- معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن
--- معادله دیفرانسیل کوشی اویلر
--- معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم غیر همگن (تغییر متغیر)
--- روش ضرایب ثابت برای حل معادله دیفرانسیل (ضرایب نامعین)
--- حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها
--- سری توانی
--- نقاط معمولی و منفرد و جواب های سری معادلات دیفرانسیل
--- نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم
--- حالتی که معادله شاخص دارای ریشه های برابر است
--- توابع بسل و خواص آن
--- دستگاه معادلات دیفرانسیل
--- تبدیلات لاپلاس
--- تبدیل لاپلاس
--- خواص تبدیل لاپلاس
--- معکوس تبدیل لاپلاس
--- حل معادله دیفرانسیل به روش لاپلاس
--- تبدیل لاپلاس برخی توابع


برچسب‌ها: دانلود جزوه رایگان معادلات دیفرانسیل, جزوه درس معادلات دیفرانسیل, جزوه آموزشی درس معادلات, دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل, جزوه خلاصه شده درس معادلات دیفرانسیل
+ نوشته شده توسط محمدی در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 19:59 |
به منظور دانلود جزوه ریاضی 1 دانشگاه که شامل مباحث  اعداد مختلط، دنباله و سری، تابع، حد و پیوستگی، مشتق، کاربرد مشتق، انتگرال و ... است روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=944


برچسب‌ها: دانلود جزوه ریاضی 1 دانشگاه, دانلود رایگان جزوه ریاضی, جزوه ریاضی عمومی دانشگاه, جزوه خلاصه شده ریاضی, جزوه رایگان و جذاب ریاضی
+ نوشته شده توسط محمدی در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 19:55 |