به منظور دانلود جزوه آموزشی حسابان بخش تابع روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=1757

جزوه مزبور شامل مباحث زیر است:

--- رابطه
--- تابع
--- ضابطه ی تابع
--- تمرین ضابطه ی تابع
--- دامنه ی تابع: نحوه بدست آوردن دامنه ی تابع
--- تمرین از بحث دامنه ی تابع
--- رسم توابع قدر مطلقی
--- زوج و فرد بودن تابع
--- تعریف برد تابع، روش بدست آوردن برد تابع
--- تمرین از بحث برد تابع
--- چند نکته از بحث برد تابع
--- توابع مساوی (تساوی توابع)
--- اعمال جبری روی توابع
--- ترکیب تابع
--- تابع زوج و فرد
--- تمرین از بحث تابع زوج و فرد
--- توابع نه زوج و نه فرد
--- تابع نزولی، تابع اکیدا نزولی
--- تابع صعودی، تابع اکیدا صعودی
--- تابع یکنوا و غیر یکنوا
--- مثال و تمرین از بحث تابع نزولی و صعودی
--- تابع معکوس، معکوس پذیر بودن تابع
--- چند خاصیت مهم بین تابع و تابع معکوس
--- مثال و تمرین از بحث تابع معکوس
--- دامنه ی تابع معکوس
--- مثال های تکمیلی از بحث برد، تابع معکوس ، تابع زوج و فرد و ...
--- فرمول های جمع به ضرب در توابع مثلثاتی
--- فرمول های ضرب به جمع در توابع مثلثاتی
--- تمرین از بحث توابع مثلثاتی
--- تابع جزء صحیح (براکت)
--- مثال و تمرین از بحث تابع جزء صحیح (براکت)
--- حل معادله ی شامل جز صحیح
--- قضیه ی تقسیم، باقیمانده تقسیم
--- بحث بخش پذیری
--- فرم کلی تابع درجه دوم (سهمی)
--- مثال از بحث تابع درجه دو
--- تعیین علامت عبارت درجه ی دوم
--- بدست آوردن ریشه های تابع درجه دو
--- ریشه ی حقیقی و ریشه ی مضاعف
--- نکته از بحث توابع درجه دوم: روابط بین ریشه ها
--- مثالها و نکات تکمیلی از بحث توابع درجه دو و روابط بین ریشه های آنها
--- توابع صعودی و نزولی
--- تشخیص نزولی یا صعودی بودن تابع
--- مثال از بحث توابع صعودی و نزولی
--- خواص جزء صحیح
--- مثال از بحث خواص جزء صحیح
--- حل نامعادلات شامل توابع جزء صحیح
کلمات کلیدی: جزوه آموزشی حسابان، جزوه درسی حسابان، جزوه از بخش تابع، نکات و مثال و تمرین از بخش تابع


برچسب‌ها: دانلود جزوه آموزشی حسابان, دانلود جزوه رایگان حسابان, دانلود جزوه درسی حسابان, دانلود جزوه خلاصه شده حسابان, جزوه حسابان بخش تابع
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 12:15 |