به منظور دانلود خلاصه جزوه درس مکانیک سیالات روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=130

شامل مباحث: نیروی وارده توسط مایعات, نیروی وارد بر سطوح قائم, مایل و منحنی, نیروهای شناوری, بررسی چند تست

خلاصه ای از جزوه:
نیروهاي وارده توسط مایعات
در این بخش ابتدا نیروي وارد بر صفحات مسطح مورد بررسی قرار میگیرند و در ادامه نیروهاي وارد بر سطوح منحنی وار. در رابطه با صفحات مسطح نیز به ترتیب سطوح افقی، سطوح قائم و سطوح مایل را بررسی خواهیم کرد.

مرکز فشار: به محل اثر نیروهاي هیدرواستاتیکی مرکز فشار گفته میشود. در واقع مرکز فشار نقطهاي است که فرض میشود برآیند تمام جز نیروها که از طرف ذرات سیال به صفحه وارد میشوند، به آن نقطه وارد میشود.
قانون سطوح هم فشار: طبق این قانون نقاطی از سیال که نسبت به سطح آزاد آن داراي عمق یکسانی هستند، فشار یکسانی دارند. بنابراین در رابطه با شکل 4 داریم ...

فشار مطلق: فشار مطلق فشاري است که نسبت به مبناي صفر (خلاء) سنجیده میشود و مقدار واقعی فشار را در نقطه اي نمایش میدهد...
فشار نسبی: در فشار نسبی، مبداء سنجشفشار دیگر مبناي صفر یا خلاء نبوده و فشار نسبت به فشار مبداء دیگري سنجیده میشود. این فشار مبداء میتواند فشار محیط باشد...
براي اندازه گیري فشار مطلق از بارومتر و براي اندازه گیري فشار نسبی از مانومتر استفاده میشود...
نیروي وارد بر سطوح قائم: نیروي فشاري وارد بر یک طرف صفحه قائم در داخل سیال از رابطه زیر بدست می آید ...

در بررسی نیروي هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح افقی مشاهده شد که محل اثر نیروي هیدرواستاتیکی (مرکز فشار) همان مرکز سطح بود و این دو بر هم منطبق بودند. ولی در رابطه با سطوح قائم باید گفت که مرکز فشار همواره پایینتر از مرکز
سطح قرار دارد. بنابراین باید توجه کرد که :
در سطوح قائم، مقدار نیروي وارد بر سطح با استفاده از مرکز سطح و ارتفاع آن از سطح آزاد سیال بدست میآید ولی مرکز فشار (جایی که نیرو به سطح وارد میشود) بر مرکز سطح منطبق نیست و همیشه پایینتر از آن قرار دارد...
سطوح مایل: نیروي فشاري وارد بر یک طرف صفحه مایل (مورب) در داخل سیال به صورت زیر محاسبه می شود ...
نیروي بدست آمده از روابط بالا همواره بر صفحه عمود بوده و بر مرکز فشار سطح وارد میشود. مرکز فشار همواره پایینتر از مرکز سطح صفحه خواهد بود ...
نحوه محاسبه محل مرکز فشار براي سطوح قائم ومایل ...
نیروهاي وارد بر سطوح منحنی
در رابطه با سطوح منحنی، مستقیما نمیتوان نیروهاي وارد بر آنها را بدست آورد، بلکه با بدست آوردن مولفه هاي افقی و قائم
نیروهاي مزبور، و در نهایت با جمع برداري آنها نیروي کل را بدست میآوریم. نحوه بدست آوردن مولفه هاي نیروي ذکر شده در زیر آمده است...
الف- مولفه افقی نیروي وارد بر سطوح منحنی
ب- مولفه قائم نیروي وارد بر سطوح منحنی

نیروهای شناوری: علت اینکه چوب در آب شناور میماند و یا جسمی در مایع وزنش کمتر از وزن جسم در هوا است بستگی به نیروهاي شناوري
که بر جسم وارد میشود دارد. نیروي شناوري همان برآیند نیروهایی است که از طرف بالا و پایین از سیال به جسمی که غوطه ور یا نیمه غوطه ور است وارد میگردد. در رابطه با نیروهاي شناوري قوانین ارشمیدس به صورت زیر بیان میشوند ...
پایداري اجسام شناور: پایداري اجسام شناور مانند کشتیها، قایقها و غیره بستگی به ممان چرخشی تولید شده بین وزن جسم و نیروي شناوري دارد. براي تعادل پایدار، این دو نیرو باید برابر و در خلاف جهت هم وارد گردند...
علاوه بر دو حالت بالا یک حالت سومی وجود دارد که به آن تعادل خنثی میگوئیم و آن هنگامی است که با ایجاد تغییر شکل دورانی در جسم، جسم به حالت اول


برچسب‌ها: دانلود خلاصه جزوه درس مکانیک سیالات, دانلود جزوه مکانیک سیالات, دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات, جزوه آموزشی سیالات, جزوه درس مکانیک سیالات
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 13:47 |
به منظور دانلود جزوه درسی مکانیک سیالات(فصل3_ هیدرو استاتیک) روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=138

برای نمونه جزوه فصل 3 قرار داده شد... در صورت نیاز سایر فصول به khadem.m16@gmail.com میل بزنید


برچسب‌ها: دانلود جزوه درسی مکانیک سیالات, دانلود جزوه مکانیک سیالات, جزوه سیالات بخش هیدرو استاتیک, دانلود جزوه رایگان سیالات, جزوه درس مکانیک سیالات
+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:35 |
به منظور دانلود جزوه رایگان مکانیک سیالات روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=145


برچسب‌ها: دانلود جزوه مکانیک سیالات, جزوه رایگان مکانیک سیالات, جزوه پارسه مکانیک سیالات, دانلود جزوه سیالات, جزوه خلاصه شده درس مکانیک سیالات
+ نوشته شده توسط محمدی در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 11:38 |